^Wróć na góre

 • 1 Witamy w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ...
  n/Bugiem. Zapraszamy do korzystania z naszego bogatego i różnorodnego księgozbioru. Liczy on ok. 84 tys. tomów. Można w nim znaleźć wiele ciekawych pozycji. Służą one głównie formacji filozoficzno-teologicznej i duchowej kandydatów do kapłaństwa oraz wszystkich osób pragnących zgłębiać prawdy chrześcijańskiej wiary.
 • 2 Posiadamy również...
  ciekawy zbiór książek literatury pięknej oraz historyczno-przyrodniczych, dotyczących naszego regionu. W naszych zasobach znajdują się także starodruki.
 • 3 W naszej bibliotece działa również...
  czytelnia czasopism. Liczy ona ok. 1000 tytułów, w tym 215 bieżących (ok. 1800 zakatalogowanych wydań). Ponadto biblioteka posiada ok. 360 prac magisterskich oraz ok. 1300 pozycji multimedialnych. Księgozbiór biblioteki drohiczyńskiego seminarium tworzą zasadniczo książki wydane po 1800 roku. Te, które zostały wydane do roku 2000 są objęte alfabetycznym katalogiem kartkowym. Od 2007 roku funkcjonuje także katalog ON-LINE, w którym na stan obecny jest skatalogowanych ok. 80 tys. tomów, w tym wszystkie książki wydane po 2000 r.
 • 4 Od 2007 roku...
  nasza biblioteka jest członkiem Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.
 • 5 Z Biblioteki WSD w Drohiczynie ...
  mogą korzystać także osoby świeckie. Poza czasopismami i książkami znajdującymi się w czytelni, pozycje naszego księgozbioru mogą być wypożyczane również do domu.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11.07.2017 r. nasze zbiory udostępnione zostały w Centralnym Katalogu Bibliotek FIDES. Dostęp do katologu on-line można uzyskać poprzez link umieszczony na naszej stronie. Nasza biblioteka rozpoczęła również współpracę z Katalogiem Centralnym NUKAT, do którego będą stopniowo dodawane nasze opisy.

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W  DROHICZYNIE

   

§ 1

    PRZEPISY OGÓLNE

     

    1. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie jest biblioteką kościelną.

     

    2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

     

    3. Prawo do korzystania z biblioteki i czytelni mają wszystkie osoby, które dostosują się do niniejszego regulaminu.

     

    4. Na materiały biblioteczne składają się książki, czasopisma, prace dyplomowe, kasety audio i video oraz płyty CD i DVD.

     

    5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne. Powinien on zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. W razie uszkodzenia lub zagubienia dzieła obowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania lub pokryć koszty konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec biblioteki ustala jej Dyrektor.

     

    6. Czytelnik ma prawo do składania wszelkich zażaleń związanych z działaniem biblioteki na ręce Dyrektora Biblioteki.  

 

§ 2

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU – Regulamin czytelni

 

    1. Z czytelni mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.

     

    2. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

     

    3. Czytelnik ma wolny dostęp do materiałów umieszczonych na półkach w czytelni.

     

    4. Wynoszenie czasopism poza obręb czytelni jest zabronione.

     

    5. Mieszkańcy gmachu seminaryjnego przy ul. Kościelnej 10 mogą wziąć do pokoju słowniki, leksykony, książki po uprzednim wpisaniu się do „Dziennika wypożyczeń” i pozostawieniu kartki ze swoim nazwiskiem, tytułem dzieła, datą wypożyczenia i numerem z dziennika w miejscu wziętej pozycji.

     

    6. Komputer znajdujący się w czytelni służy przede wszystkim celom bibliotecznym.

     

    7. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zobowiązany jest do zostawienia po sobie należytego porządku.

     

    § 3

UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ – Regulamin wypożyczalni

 

    1. Zapisu do wypożyczalni dokonuje się na podstawie ważnego dowodu tożsamości.

     

    2. O każdej zmianie nazwiska lub adresu stałego zamieszkania czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić bibliotekę.

     

    3. Na koncie czytelnika nie może być więcej niż 5 wypożyczonych tytułów. Okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż 30 dni.

     

    4. Czytelnik może uzyskać przedłużenie zwrotu wypożyczonych książek, jeśli nie są one potrzebne innym czytelnikom. Warunkiem uzyskania prolongaty jest zgłoszenie się przed upływem terminu zwrotu i okazanie wypożyczonych książek.

     

    5. Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek biblioteka nalicza kary pieniężne w wysokości 0,20 zł. od książki, za każdy kolejny dzień ponad ustalony termin zwrotu.

     

    6. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone.

     

    7. Czytelnik wypisuje numery poszukiwanych książek w czytelni. Pomoc stanowią:

    a)      indeks kartkowy,

    b)      biblioteczne bazy internetowe.

     

    8. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych książek dokonuje bibliotekarz.

     

    9. Z czasopism znajdujących się w magazynie czytelnicy z poza seminarium mogą korzystać jedynie w czytelni.

     

    10. Niepublikowane prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie są udostępniane czytelnikom w czytelni wyłącznie na podstawie pisemnej zgody autora lub promotora pracy.

     

    11. Istnieje możliwość wykonania odpłatnie odbitek kserograficznych z niektórych materiałów  bibliotecznych zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Nie można wykonać odbitek z:

    a)      prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich bez pisemnej zgody promotora lub autora pracy,

    b)      książek i czasopism wydanych przed 1900 r.

     

    12. Do korzystania ze zbiorów multimediów biblioteki (kasety audio i video, płyty CD i DVD) mają prawo wszyscy czytelnicy.

     

    13. Zbiory multimediów wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 30 dni.

     

    14. Zasady prolongat i kar pieniężnych są regulowane według § 3 p. 4 niniejszego regulaminu.

     

    15. Liczba wypożyczonych multimediów przez jednego czytelnika nie może przekraczać 3 sztuk.

     

    16. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu oryginalnego egzemplarza multimediów.

     

    17. Czytelnik może przebywać w magazynie biblioteki tylko w obecności bibliotekarza.

     

    18. Studenci WSD przed końcem każdego roku akademickiego zobowiązani są do zwrócenia wypożyczonych pozycji z czytelni i uzyskania prolongat na pozycje wypożyczone z magazynu biblioteki.

     

    19. Studenci WSD kończący w danym roku akademickim studia otrzymają podpis na karcie obiegowej pod warunkiem uregulowania spraw bibliotecznych.

 

§ 4

PRZEPISY KOŃCOWE

 

    1. W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego rozstrzyga Dyrektor Biblioteki na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

     

    2. Niestosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu spowoduje sankcje, łącznie z odmową wypożyczenia książek.

     

    3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2008 r.

                                                                                                                   

Regulamin podpisał

ks. dr Jarosław Przeździecki

Dyrektor Biblioteki

 

Drohiczyn, 2 czerwca 2008 r.

Biblioteka WSD w Drohiczynie 2014