^Wróć na góre

 • 1 Witamy w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ...
  n/Bugiem. Zapraszamy do korzystania z naszego bogatego i różnorodnego księgozbioru. Liczy on ok. 84 tys. tomów. Można w nim znaleźć wiele ciekawych pozycji. Służą one głównie formacji filozoficzno-teologicznej i duchowej kandydatów do kapłaństwa oraz wszystkich osób pragnących zgłębiać prawdy chrześcijańskiej wiary.
 • 2 Posiadamy również...
  ciekawy zbiór książek literatury pięknej oraz historyczno-przyrodniczych, dotyczących naszego regionu. W naszych zasobach znajdują się także starodruki.
 • 3 W naszej bibliotece działa również...
  czytelnia czasopism. Liczy ona ok. 1000 tytułów, w tym 215 bieżących (ok. 1800 zakatalogowanych wydań). Ponadto biblioteka posiada ok. 360 prac magisterskich oraz ok. 1300 pozycji multimedialnych. Księgozbiór biblioteki drohiczyńskiego seminarium tworzą zasadniczo książki wydane po 1800 roku. Te, które zostały wydane do roku 2000 są objęte alfabetycznym katalogiem kartkowym. Od 2007 roku funkcjonuje także katalog ON-LINE, w którym na stan obecny jest skatalogowanych ok. 80 tys. tomów, w tym wszystkie książki wydane po 2000 r.
 • 4 Od 2007 roku...
  nasza biblioteka jest członkiem Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.
 • 5 Z Biblioteki WSD w Drohiczynie ...
  mogą korzystać także osoby świeckie. Poza czasopismami i książkami znajdującymi się w czytelni, pozycje naszego księgozbioru mogą być wypożyczane również do domu.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11.07.2017 r. nasze zbiory udostępnione zostały w Centralnym Katalogu Bibliotek FIDES. Dostęp do katologu on-line można uzyskać poprzez link umieszczony na naszej stronie. Nasza biblioteka rozpoczęła również współpracę z Katalogiem Centralnym NUKAT, do którego będą stopniowo dodawane nasze opisy.

Kształtowanie się  księgozbioru Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie n. Bugiem w latach 1972-1986

  

W październiku 1972 r. rozpocząłem pracę w bibliotece WSD w Drohiczynie. Pracowałem tam 18 lat - do czerwca 1990 r. W roku 1972 księgozbiór biblioteki liczył ok. 10 tysięcy tomów książek i czasopism, w roku zaś 1990 naliczyłem już ponad 30 tysięcy tomów, spośród których zostało oprawionych ok. 3.300 t. czasopism i 300 t. książek. To powiększenie zbiorów wynikło z trzech głównych źródeł: zakup nowych książek, międzybiblioteczna wymiana dubletów i darowizny. Poniższe opracowanie obejmuje głównie lata 1972-1986, w tym bowiem okresie czyniłem dosyć dokładne notatki które gwarantują wierność sprawozdania.

 

1. Systematyczny zakup nowych książek.

Poza okazjonalnymi zakupami otrzymywaliśmy nowości wydawnicze na podstawie stałego zamówienia z następujących wydawnictw w Polsce: Pallottinum, Księgarnia Św. Wojciecha, ZNAK, Wydawnictwa KUL, ATK, WAM, PAX, Księgarnia Św. Jacka, PTT Kraków, Wyd. Św. Krzyża w Opolu.

Z zagranicy, poza prenumeratą czasopism, otrzymujemy gratisowo dość systematycznie książki z następujących wydawnictw:

- Freiburger Bucherdienst

- St. Benno - Verlag. Leipzig

- Österreichisches Katholisches Bibelwerk. Klosterneuburg

- Orbis Books.London

- Centro Incontri e Studi Europei. Roma

Ta ostatnia Instytucja przysłała kilkadziesiąt pozycji również przed rokiem 1972.

 

II. Drugim źródłem uzupełnienia zbiorów, zwłaszcza czasopism, była międzybiblioteczna wymiana dubletów. W okresie 1972-1986 przeprowadziłem tę wymianę z następującymi bibliotekami:

- Biblioteka Księży Pallotynów w Ołtarzewie,

- Biblioteka ATK w Warszawie,

- Biblioteka Warmińskiego Seminarium Duchownego ,,Hosianum" w Olsztynie,

- Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

- Biblioteka Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego diec. Katowickiej w Krakowie,

- Biblioteka Seminarium Zagranicznego TCH w Poznaniu,

- Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku,

- Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Redemptorystów w Tuchowie,

- Biblioteka Niższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie,    W wielu wypadkach ta "wymiana" była w rzeczywistości darowizną na rzecz naszej biblioteki. Taką darowiznę otrzymaliśmy z następujących bibliotek:

- Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie,

- Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach,

- Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach,

- Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu,

- Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie,

- Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży,

- Biblioteka Pisarzy TJ w Warszawie,

- Biblioteka OSB w Tyńcu.

W związku z tą akcją "wymiany" odwiedziłem wszystkie wyżej wymienione biblioteki (z wyjątkiem Sandomierza i Seminarium Śląskiego w Krakowie, które zrealizowały nasze zamówienie przez pośrednictwo poczty).

Z Biblioteki Narodowej (Dział Bibliografii, Warszawa, Okólnik 9) otrzymaliśmy ok. 100 tomów (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism i inne).

 

III. Główne jednak źródło, z którego pochodzą zbiory biblioteczne, to darowizny od kapłanów zmarłych i żyjących, diecezjalnych i spoza Diecezji. Te właśnie darowizny z okresu 1972 - 1986 próbuję podsumować w niniejszym sprawozdaniu.

W tym miejscu warto zauważyć, że jeszcze przed rokiem 1972 trafiło do biblioteki seminaryjnej w Drohiczynie część książek z księgozbiorów następujących kapłanów:

- Ks. prałat Henryk Humnicki, zmarł w r. 1959 w Bielsku Podlaskim

- Ks. prałat Truskowski, zmarł w r. 1959 w Strabli

- Ks. Jan Auder, zmarł w r. 1960 w Ostrożanach

- Ks. Adam Suchwałko, zmarł w r. 1960 w Suchowoli

- Ks. Justyn Kruhliński, zmarł w r. 1971 w Siemiatyczach

- Ks. prałat Kazimierz Łomacki, zmarł w r. 1962 w Ciechanowcu

– Ks. Kazimierz Bohusz, zmarł w r. 1964 w Bożkowie, diec. Wrocławska

- Ks. Wacław Onoszko, zmarł w r. 1966 w Robercinie k. Warszawy

- Ks. infułat dr Michał Krzywicki, Administrator Apostolski Diecezji, zmarł w r. 1967 w Drohiczynie.

 

Wracając jednak do omawianego okresu 1972-1986 należy odnotować następujące darowizny:

l. W r. 1972 przekazano bibliotece seminaryjnej ok. 100 książek kilkadziesiąt luźnych zeszytów różnych czasopism po Ś.P. ks. Edwardzie Koreckim, proboszczu z Miłkowic, zmarłym 5.02.1972 r. Była to resztka księgozbioru po Zmarłym, który zostawił go do dyspozycji ks. Kazimierzowi Koreckiemu, proboszczowi ze Strabli. Te właśnie książki „przebrane" przez ks. K. Koreckiego, jak też przez ks. dziekana J. Horodeńskiego z Siemiatycz i innych księży - trafiły w końcu do biblioteki Seminarium, ale trzeba przyznać, że były wśród nich jeszcze pozycje dosyć cenne, np. encyklopedie w jęz. niemieckim, pochodzące z Ziem Odzyskanych.

 

2. W r. 1974 zaproponowano nam ok. 800 dubletów z biblioteki WSD w Siedlcach, które to dublety, przewiezione przeze mnie do Drohiczyna, pozwoliły uzupełnić nasze zbiory.

 

3. Ks. kan. dr Antoni Ruran, kapłan Archidiec.Mohylowskiej, po wojnie pracujący w Archidiec. Warszawskiej, rezydujący w Milanówku, zapisał w testamencie cały swój księgozbiór naszej bibliotece. Zmarł w r. 1983 przeżywszy lat 91, ale począwszy już od r. 1974 przekazywał stopniowo swój księgozbiór (ok. 2400 tomów) do Drohiczyna. W latach  1974-75 przewiozłem ok. 1000 tomów, w r. 1980 ok. 200 tomów, w r. 1982 ok. 1200 tomów, w r. 1984 (już po śmierci Ks. Kanonika) resztki książek i czasopism - ok. 50 tomów oraz sutanny i rzeczy osobiste, które zostały rozdane klerykom oraz ubogim. Życzeniem Ś.P. ks. Kanonika było, aby portrety jego zmarłych Rodziców i Siostry trafiły do Drohiczyna. Zawiesiłem je w bibliotece.

 

4. Ks. mgr Karol Żurawski, kapłan diecezji Pińskiej, ur. w 1903 r., obecnie rezydujący w Świętej Katarzynie k. Wrocławia, odwiedziwszy Drohiczyn z okazji pierwszego nawiedzenia Obrazu M.B. Częstochowskiej w r. 1974, widząc potrzeby rozwijającej się biblioteki seminaryjnej, obiecał przysłać do niej coś ze swoich zbiorów i czynił systematycznie, przysyłając corocznie co najmniej kilka paczek. Do końca roku kalendarzowego 1986 przysłał ok. 900 tomów książek i czasopism, w tym część archiwaliów, które przekazałem do Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie. Łączna waga przesłanych przez ks. K. Żurawskiego paczek przekroczyła 600 kg.

 

5. Ks. Stanisław Piotrowicz, kapłan diec. Pińskiej, ur. 1902 r., rezydujący w Żułowie pod Lublinem przekazał ok. 40 tomów książek w r. 1974. Zmarł 6.08.1985 roku.

 

6. Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, dzięki szczególnej życzliwości jej Dyrektora ks. dr. Andrzeja Lufta, udostępniła naszej bibliotece swoje dublety. W latach 1974-75, 1977-78, 1979-80 i 1983-84 odnalazłem w dubletach tejże biblioteki ok. 4 tysiące brakujących nam zeszytów czasopism, głównie z okresu międzywojennego i pierwszych lat po wojnie, oraz ok. 150 tomów książek.

Istnieją dowody (np. pieczęcie i napisy na książkach) świadczące, że i przed r. 1972, prawdopodobnie w początkach istnienia naszego Seminarium, Biblioteka MSD w Warszawie przekazywała do Drohiczyna swoje dublety.

 

7. W r. 1975 po Ś.P.  ks. kan. Franciszku Smorczewskim, dziekanie brańskim, zmarłym 7.03.1975 r. w Brańsku otrzymaliśmy 664 tomy książek i czasopism, głównie teologicznych.

 

8. W tymże roku 1975 Dziekan Bielski ks. kan. Tadeusz Tararuj przekazał do biblioteki seminaryjnej z kościoła pokarmelickiego w Bielsku Podlaskim 70 tomów książek i ok. 500 zeszytów czasopism (razem ok. 110 tomów) po Ś.P. ks. Ludwiku Olszewskim, rektorze tegoż kościoła, rozstrzelanym przez hitlerowców 15.07.1943 r. w Lesie Pilickim k. Bielska Podlaskiego.

 

9. Z Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie przekazano, w latach 1975 i 1979, 57 elenchusów różnych diecezji polskich, ok. 20 książek i 947 zeszytów różnych miesięczników wydawanych przez polskie diecezje oraz ok. 3500 numerów L'Osservatore Romano z lat 1963-1979. W latach następnych Administracja L'Osservatore Romano w Rzymie dosyłała nam - na naszą prośbę - przez pewien czas brakujące numery OR z tego okresu (łącznie ok. 300 numerów). Całości jednak nie dało się skompletować.

 

10. Ks. bp Władysław Jędruszuk, Administrator Apostolski Diecezji, przekazał bibliotece w 1979 r. 96 książek z zakresu beletrystyki oraz ok. 200 zeszytów czasopism, a w r. 1986 (w listopadzie) ok. 100 tomów różnych książek.

Ponadto przez ręce Ks. Biskupa otrzymywaliśmy ze źródeł kościelnych takie edycje, jak: zeszyty "Dictionnaire de Spiritualite" i "Dictionnaire d'Histoire et de Geographie Ecclesiastique", czy też watykańskie edycje dokumentów papieskich.

 

11. W latach 1975, 1977 i 1978 ks. Alfons Trochimiak, proboszcz z Hajnówki przekazał do biblioteki resztę książek po Ś.P. ks. kan. Ignacym Wierobieju (zmarł 9. 01.1970 r.). Duży i cenny księgozbiór ks. I. Wierobieja, zapisany testamentem rodzinie, został sprzedany bibliotece KUL. Resztka (ok. 180 książek i ponad tysiąc numerów różnych czasopism i gazet) trafiły po kilku latach od śmierci właściciela do Drohiczyna. W bibliotece seminaryjnej jest jednak wiele książek, które ks. Kanonik przekazał dla Seminarium w pierwszych latach jego istnienia.

 

12. Ks. Kazimierz Staniewicz zmarł 7.01.1974 r. w Drohiczynie, gdzie spędził jako emeryt ostatnie lata swego życia. Posiadał niewielki zbiór książek i czasopism przeważnie o tematyce ascetycznej i duszpasterskiej. Do biblioteki seminaryjnej włączono z tego zbioru tylko brakujące zeszyty czasopism i nieliczne książki. Resztę rozdano klerykom albo przekazano do biblioteczki parafialnej w Miłkowicach, gdzie ks. K. Staniewicz był przez wiele lat proboszczem.

 

13. W r. 1975 ks. Urban Filipiak (zm. 6.01.1988 roku), rezydent - emeryt w Winnej Poświętnej, gdzie przez wiele lat był proboszczem, pozwolił przejrzeć swój księgozbiór i wziąć z niego brakujące bibliotece seminaryjnej czasopisma. Włączyłem wtedy do biblioteki ok. 400 zeszytów jego czasopism. W r. 1977 ks. U. Filipiak przekazał bibliotece dalszych ok. 400 zeszytów czasopism, a w r. 1985 polecił zabrać kolejnych 170 książek i 26 roczników czasopism. Sobie pozostawił bardzo niewiele.

 

14. Ks. kan. Wiktor Gliński (zm. 21.02.1988), przebywający na emeryturze w Łowiczu, były długoletni prefekt, a potem proboszcz w Drohiczynie, posiadał biblioteczkę zmagazynowaną w pokoiku nad salką katechetyczną w kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie. W roku 1975 ks. Kanonik przekazał ten zbiór (ok. 250 książek i kilkaset zeszytów czasopism) do biblioteki seminaryjnej. Przekazał też bibliotece ks. kanonik W. Gliński zbiór "autochromów" - przeźroczy na szkle - z wieku XIX i początku w. XX. Autochromy te mają dużą wartość muzealną (o ich wartości mówił w marcu 1989 r. prof. Władysław Klimczak w audycji naukowej TVP Kraków). Wraz z autochromami przekazał też ks. Kanonik muzealny rzutnik do ich wyświetlania z początku XX wieku. Rzutnik ten był kiedyś własnością ks. kan. Wincentego Fronckiewicza (ur. 1883 r. - zm. 11.04.1967 r. w Warszawie).

 

15. W r. 1976 przywiozłem do biblioteki ok. 400 pozycji (częściowo broszury i beletrystyka) z Bociek. Książki te, przechowywane na poddaszu plebanii i nad zakrystią w kościele, były własnością Ś.P. ks. kanonika Jana Warpechowskiego, przez 35 lat proboszcza w Boćkach, zmarłego tam w r. 1946 oraz Ś.P. ks. Ludwika Olszewskiego, byłego rektora kościoła pokarrnelickiego w Bielsku Podlaskim i prefekta bielskich szkół, rozstrzelanego w r. 1943 przez hitlerowców.

 

16. W r. 1977 otrzymaliśmy po śp. ks. prałacie Aleksym Petranim, profesorze zwyczajnym KUL, kapłanie diecezji Pińskiej, byłym rektorze WSD w Pińsku, zmarłym 14.04.1977 r. w Lublinie, 970 tomów cennych pozycji, w tym ok. 150 tomów czasopism i 58 prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich pisanych na KUL-u, których Ks. Profesor był promotorem lub recenzentem.

Na marginesie tej testamentowej darowizny ks. prof. A. Petraniego trzeba odnotować, że ks. prof. Piotr Hemperek, ówczesny dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego KUL powołując się na ustne obietnice ks. prof. A. Petraniego - polecił pracownikom Biblioteki Uniwersyteckiej KUL „przejrzeć" księgozbiór profesora przed przekazaniem go do Drohiczyna.

 

17. W tymże roku 1977 ks. Józef Wdowiak, kapłan diec. Pińskiej, po wojnie długoletni proboszcz parafii Sobowidz k. Gdańska, na pięć lat przed swoją śmiercią (zm. 12.01.1982 r.) przekazał naszej bibliotece 170 cennych pozycji, w tym kilkadziesiąt starodruków. W przyszłości można było się spodziewać dalszej darowizny od ks. proboszcza J. Wdowiaka, niestety, zginął on tragicznie w pożarze na plebani.

 

18. W tym samym roku 1977 ks. kan. Stanisław Paczkowski - przechodząc na emeryturę - w związku z przeprowadzką z Siemiatycz do Drohiczyna przekazał bibliotece seminaryjnej ok. 200 książek i ok. 500 zeszytów czasopism. Reszta książek po Ś.P. ks. kan. St. Paczkowskim, zmarłym 2.02.1986 r., pozostała w klasztorze Sióstr Benedyktynek, w którym ks. Kanonik był kapelanem w ostatnich latach swojego życia.

 

19. W jesieni 1977 otrzymaliśmy wiadomość, że w Topczewie - w spichlerzu parafialnym - leżą książki po Ś.P. ks. prałacie Nikodemie Kowalewskim, zmarłym 7.03.1974 r., Pojechałem do Topczewa po te książki. Okazało się jednak, że po przeszło trzyletnim składowaniu książek w takich warunkach do użycia nadawało się zaledwie ok. 50 tomów. Reszta to była już makulatura.

 

20. W r. 1978 ks. kan. Tadeusz Drozdowski, kapłan diec. Pińskiej, przebywający poza Diecezją, na 3 lata przed swoją śmiercią (zm. 7.08.1981 r.) przekazał do naszej biblioteki ok. 300 książek i ok. 600 zeszytów czasopism. Również i pozostały swój księgozbiór, wraz z meblami, znajdujący się w Leopoldowie, diec. Podlaska, gdzie Ks. Kanonik przed laty był proboszczem, przeznaczył testamentem dla Drohiczyna. Jednak siostra Księdza Kanonika, przełożona domu zakonnego w Leopoldowie, która była wykonawczynią testamentu brata, nic z tych rzeczy nie przekazała do Drohiczyna.

 

21. W jesieni 1978 r. zostały przekazane do naszej biblioteki teologiczne książki po Ś.P. ks. kan. Janie Pawlonce, proboszczu z Nurca, który zmarł 25.08.1978 r. Ks. Kanonik testamentem zapisał książki o tematyce świeckiej swojej rodzinie, natomiast książki teologiczne - byłym swoim wikariuszom: ks. Janowi Koskowi, ks. Bogdanowi Mutiance, ks. Mieczysławowi Baranowskiemu i ks. Tadeuszowi Olszewskiemu (seniorowi). Jednak Księża Spadkobiercy uznali za słuszne zrzec się darowizny na korzyść biblioteki seminaryjnej w Drohiczynie. Ofiarowany księgozbiór liczył ok. 700 książek i 1420 zeszytów czasopism.

 

22. Od księży ze Strabli otrzymałem informację, że na strychu tamtejszej plebani stoi skrzynia z jakąś resztką książek po Ś.P. ks. Janie Mysakowskim, proboszczu strabelskim zmarłym przed wielu laty (16.06.1953 r). Przejrzałem tę skrzynię. Część jej zawartości już uległa zniszczeniu z racji wilgoci. Znalazłem jednak dla biblioteki kilkadziesiąt broszur i zeszytów przedwojennych czasopism oraz ok. 20 teczek zawierających materiały diecezjalnego CARITAS-u z pierwszych lat po wojnie, gdy Kuria Diecezjalna mieściła się jeszcze w Bielsku Podlaskim, a ks. J. Mysakowski był referentem od tych spraw. Te archiwalia przekazałem do Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie.

 

23. W jesieni 1979 r. Rektor Seminarium ks. dr hab. Władysław Hładowski przekazał bibliotece - chyba przy okazji kolejnej przeprowadzki z racji remontu gmachu seminaryjnego - kilkadziesiąt książek i wiele zeszytów czasopism (łącznie ok. 100 tomów). W kilka lat później, w listopadzie 1986 r. Ksiądz Rektor przekazał bibliotece 49 dalszych tomów.

 

24. Ks. kan. Kazimierz Czarkowski, dziekan z Węgrowa (wówczas diec. Podlaska) rodem z Drohiczyna, przekazał - na kilka lat przed swoją śmiercią - naszej bibliotece 91 książek. Przy okazji odbioru darowizny pokazał bibliotekarzowi swój bogaty księgozbiór z końca XIX i początku XX w., który przeznaczył jednak dla Seminarium Duchownego diec. Podlaskiej w Siedlcach.

 

25. W tymże r. 1979 ks. Stanisław Trochimiak, ówczesny proboszcz w Grodzisku, przekazał do biblioteki seminaryjnej ok. 330 tomów książek, które były własnością ks. Jana Bogusza, pracującego na misjach w Brazylii. Część tych książek pochodziła z księgozbioru Ś.P. ks. Aleksandra Swerpla, byłego proboszcza w Topczewie, zmarłego na emeryturze w Rudce 1.06.1962 r.

 

26. W r. 1980 pan Jerzy Leszek Olszewski pracownik ZBS-PAN w Białowieży, przesłał do biblioteki ok. 30 książek o różnej tematyce.

 

27. W tym samym r. 1980 pan Aleksandrowicz z Warszawy, brat ks. ppłk. Antoniego Aleksandrowicza, kapelana WP rozstrzelanego 13.04.1940 r. w Katyniu, przekazał do biblioteki Seminarium Duchownego w Drohiczynie ok. 50 tomów książek.

 

28. W r. 1980 ks. Kazimierz Korecki, proboszcz w Strabli, odchodząc na emeryturę przekazał do biblioteki seminaryjnej 280 książek i ok. 600 zeszytów różnych czasopism. Przy okazji odbioru tej darowizny przywiozłem też ze Strabli ok. 40 książek po Ś.P. ks. Mateuszku, które przekazała rodzina.

 

29. Po Ś.P. ks. Michale Sokołowskim, proboszczu boćkowskim, zm. 21.05.1980 r., przekazano do biblioteki seminaryjnej - zapisanych testamentem - ok. 650 tomów książek i czasopism.

 

30. W tymże r. 1980 ks. Piotr Bujno, wyjeżdżający na misje do Brazylii, przekazał do biblioteki seminaryjnej 180 książek i 60 tomów czasopism.

 

31. W r. 1983 ks. dr Eugeniusz Borowski, profesor WSD w Drohiczynie, przekazał do biblioteki seminaryjnej ok. 850 tomów książek, głównie o tematyce pedagogicznej. Kilka lat wcześniej, na wiosnę 1979 r. Ks. Profesor przekazał do biblioteki kilkanaście tomów Rocznika Statystycznego oraz wiele tysięcy numerów czasopism i gazet z różnych lat.

 

32. W grudniu 1983 r., przywiozłem do biblioteki z Lubina Kościelnego ok. 800 tomów książek i czasopism po Ś.P. ks. Leonie Girynie, zm. 6.12.1983 r., którego wolą było, aby do Drohiczyna trafiły książki teologiczne.

 

33. W r. 1984 ks. Stanisław Trochimiak, wykonawca testamentu po swoim wuju ks. kan. Władysławie Pykale, który zmarł 8.06.1984 r. w Brańsku, przekazał do biblioteki seminaryjnej większość jego książek i czasopism wraz z dwiema szafkami bibliotecznymi. Księgozbiór ten liczył ok. 400 tomów. Ponadto już wcześniej ks. kan. Wł. Pykało w r. 1975 pozwolił mi przejrzeć swoje czasopisma i uzupełnić z nich seminaryjne braki, a w r. 1977 przekazał do biblioteki kolejną część czasopism.

 

34. W czasie wakacji 1985 r. ks. prał. dr Michał Wilniewczyc, Ojciec Duchowny i Profesor naszego Seminarium Duchownego, przechodząc na emeryturę, przekazał bibliotece ok. 430 tomów książek i 322 zeszyty czasopism. W księgozbiorze Ks. Prałata jest kilkadziesiąt ciekawych edycji pochodzących z Teheranu, Bejrutu czy Jerozolimy, z okresu obecności Armii Polskiej i polskich dzieci na Bliskim Wschodzie w latach 40-tych.

 

35. W sierpniu 1985 r. ks. Aleksander Mierzwiński, wyjeżdżając do pracy duszpasterskiej w Kanadzie, przekazał do biblioteki ok. 90 tomów książek i czasopism.

 

36. We wrześniu 1985 r. na ręce ks. bp Władysława Jędruszuka, Administratora Apostolskiego Diecezji, wpłynęło pismo od ks. kan. dr. Zbigniewa Kamińskiego, kapłana Archidiecezji Warszawskiej, ur. w 1900 r., będącego na emeryturze w Milanówku. W tym to piśmie Ks. Kanonik przekazuje swój księgozbiór bibliotece naszego Seminarium Duchownego, z zaleceniem rychłego odebrania darowizny. Motywem niespodziewanej dla nas decyzji Ks. Kanonika był przykład jego zmarłego Przyjaciela - ks. kan. dr. Antoniego Rurana z Malinówka – który, (o czym była już mowa wyżej) cały swój księgozbiór ofiarował naszej bibliotece. Przywieziony do Drohiczyna księgozbiór ks. kan. Z. Kamińskiego liczył 1340 książek i 177 roczników czasopism - razem 1517 tomów. Wraz z książkami Ks. Kanonik przekazał nam 3 regały na książki oświadczając, iż jego wolą jest, by po jego śmierci również meble i pozostałe (nieliczne) książki trafiły do Drohiczyna.

 

37. W grudniu 1985 r. ks. Kazimierz Siekierko, Prokurator naszego Seminarium, przekazał do biblioteki 316 książek pochodzących z księgozbioru jego stryja, ks. Władysława Siekierki, zmarłego 24.10.1979 r. w Siemiatyczach.

 

38. W lipcu 1986 r. ks. Henryk Kalinowski, przy okazji przenosin, przekazał bibliotece seminaryjnej 45 książek i ok. 40 roczników czasopism.

 

39. W październiku 1986 r. rodzina Ś.P. ks. Stanisława Łukaszewicza, zmarłego 20.01.1967 r. w Wyszkach, przekazała po zmarłym ok. 100 książek, były one jednak w złym stanie.

 

40. W listopadzie 1986 r. pani Hanna Rybicka z Warszawy ofiarowała bibliotece naszego Seminarium 57 tomów książek po swoim zmarłym ojcu, dr. Józefie Rybickim, który przed wojną był dyrektorem Gimnazjum w Nowogródku.

 

41. Zbierając "pozostałe okruszyny" muszę tu dać świadectwo, że w latach 70-tych i 80-tych, gdy uzupełniałem duże braki w bibliotecznych czasopismach, wielu księży udostępniło nam swoje czasopisma. Oto nazwiska odnotowane w związku z tą darowizną:

ks. Józef Barańczuk, ks. Piotr Grzegorczuk, ks. Czesław Jasiński, ks. Hieronim Jaworowski, ks. kan. Henryk Kardasz, ks. Benedykt Karpiński, ks. Janusz Łoniewski, ks. Henryk Nowak, ks. Ludwik Olszewski, ks. Michał Olszewski, ks. Stefan Pajka, ks. Zenon Pietrzuczak, ks. Alfons Trochimiak, ks. Stanisław Trochimiak, ks. Jan Wasilewski, ks. Ryszard Zalewski.

 

Ks. dr Ludwik Olszewski

Biblioteka WSD w Drohiczynie 2014